การท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร

ภาพรวมของการเดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ยังคงมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 6.24 ภายหลังจากประเทศไทยประสบกับเหตุการณ์สึนามิในช่วงปลายปี 2547

โดยแบ่งเป็น  ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.01 และเป็นชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.86 จะเห็นได้ว่าการเพิ่มของผู้เยี่ยมเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติยังมีอัตราการเติบโตไม่มากนัก อาจจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยหลาย ๆ ด้านที่ส่งผลกระทบอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ราคาน้ำมันมีแนวโน้มสูงขึ้น รวมทั้งมีข่าวลือเรื่องการลอบวางระเบิดบริเวณแหล่ง  ท่องเที่ยวหลัก โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร แต่อย่างไรก็ตาม ททท. และหน่วยงานภาคเอกชนได้พยายาม  ส่งเสริมการท่องเที่ยว การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการสร้างความปลอดภัย รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวให้มีสีสันมากขึ้น ดึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง เช่น ช่วงปิดเทอม เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น รวมทั้ง กรุงเทพฯ ยังเป็นสถานที่  จัดการเป็นเจ้าภาพการประกวด Miss Universe 2005 ทำให้ชาวต่างชาติรู้จักประเทศไทยมากขึ้น  ตามไปด้วย อีกทั้งมีการส่งเสริมการตลาดต่างประเทศเชิงรุกในตลาดท่องเที่ยวหลัก ถึงแม้ว่าในบางช่วงที่ได้รับผลกระทบในทางลบบ้างก็ตาม แต่ในภาพรวมอัตราการเติบโตยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดี

649929f5f

การเดินทางเข้ามากรุงเทพฯ ส่วนใหญ่จะนิยมเดินทางโดยเครื่องบิน รองลงมาเป็นรถโดยสารประจำทาง รถยนต์ส่วนตัว เหมาแท็กซี่และรถไฟตามลำดับ

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมพักโรงแรมร้อยละ 51.45 พักบ้านญาติ/เพื่อน ร้อยละ 46.45 และในการเดินทางแต่ละครั้งมีระยะเวลาพำนักเฉลี่ยประมาณ 3.75 วัน ซึ่งมีอัตราการพักแรมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย  มีการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันประมาณ 3,430.70 บาท ซึ่งมีอัตราการใช้จ่ายที่ลดลงร้อยละ 9.26 ส่วนใหญ่แล้วจะใช้จ่ายไปกับค่าซื้อสินค้าและของที่ระลึกมีสัดส่วนร้อยละ 24.47 รองลงมาเป็นค่าที่พัก ร้อยละ 22.29 และค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงร้อยละ 27.24 ตามลำดับ รายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 334,905.25 ล้านบาท ส่วนนักทัศนาจรมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน ประมาณ 1,800.51 บาท มีรายได้หมุนเวียนประมาณ 15,856.52 ล้านบาท เมื่อรวมรายได้ทั้งหมดที่เกิดจากการท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350,761.80 ล้านบาท ดังนั้นผู้เยี่ยมเยือนมีค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันระหว่างอยู่ในกรุงเทพ ฯ ประมาณ 3,295.81 บาท ซึ่งลดลงร้อยละ 8.57 ส่วนใหญ่จะลดลงในหมวดของการใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามลำดับ

สำหรับสถานการณ์พักแรมในกรุงเทพ ฯ มีสถานพักแรมทั้งสิ้น 304 แห่ง ลดลงร้อยละ 2.88 โดย  มีห้องพักทั้งสิ้น 58,804 ห้อง  อัตราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ 69.71 มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.57 มีชาวต่างชาติเข้าพักสัดส่วนถึงร้อยละ 78.54 เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.93 และสามารถแยกเป็นรายสัญชาติหลัก ๆ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ ตามลำดับ